Reklama
Reklama

HIFItube

podminky

Podmínky používání diskuzního fóra HIFItube

Rádi bychom toto otevřené diskusní fórum udrželi na vysoké úrovni a s velkou přidanou hodnotou. Na veškeré vaše dotazy, připomínky, či věcné příspěvky nebo podměty pro zlepšení se budeme snažit odpovědět v pracovní dny co možná nejdříve.

Návod pro použití diskuzního fóra HIFItube.
Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí spotřební elektroniky a zveřejňovat příspěvky se zaměřením na audio a hifi komponenty, reprosoustavy a příslušenství s tím spojené. Portál umožňuje registrovanýmuživatelům veřejný přístup k uloženým Informacím. Informací se rozumí jakákoliv textová, zvuková, obrazová či zvukově-obrazová data (dle aktuální nabídky serveru HIFItube).
Diskusním fórem HIFItube se rozumí internetová aplikace na adrese https://www.hifilab.cz/diskuze.
Provozovatelem fóra je společnost:
Horizon Trading Prague s.r.o..
IČ: 29021367
dále jen provozovatel.
Podmínky používání fóra HIFItube
 • Registrace do fóra a jeho užívání je zdarma
 • Na registraci není právní nárok.
 • Zakázané je jakékoliv chování, které je v rozporu s právním řádem České republiky.
 • Zakázány jsou urážky, podněcování k násilí či nenávisti a vulgární mravně nevhodná slova.
 • Je zakázáno umisťovat odkazy na nelegální obsah.
 • Nepřesné, nesrozumitelné nebo neúplné, neodpovídající kontextu ostatních Informací.
 • Porušující práva duševního vlastnictví jiných subjektů (zejména práva průmyslová, autorská a související).
 • Mající charakter nekalosoutěžního jednání anebo jsou-li v rozporu s platnými právními předpisy způsobilé poškodit dobrou pověst či dobré jméno jiného subjektu anebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku.
 • Fórum je zřízeno za účelem konstruktivní výměny odborných informací z oblasti spotřební elektroniky na internetu. Je zakázáno jej využívat s cílem propagace produktů, zejména produktů s tématem marketingu na internetu nesouvisejících.
 • Administrátoři fóra mohou skrýt či smazat jakýkoliv obsah.
 • Administrátoři fóra mohou zablokovat přístup či smazat jakýkoliv uživatelský účet.
 • Administrátoři fóra ani provozovatel nenesou odpovědnost za obsah uvedený na fóru.
 • Využívání fóra je výhradně na vlastní odpovědnost uživatele. Administrátoři fóra ani provozovatel nenesou odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s činností fóra.
 • Uživatel je oprávněn přistupovat k cizím informacím na portálu HIFItube pouze pro svou osobní potřebu. Není rovněž oprávněn je používat při výkonu podnikatelské činnosti, ani žádným způsobem neoprávněně zasahovat do práv subjektů, která jim k Informacím náležejí (např. práva autorská, průmyslová, osobnostní, obchodní).

Závěrečná a ostatní ustanovení

 • Toto smluvní ujednání a veškeré právní vztahy na základě tohoto smluvního ujednání vzniklé se řídí platnými právními předpisy České republiky.
 • Veškeré spory vyplývající z tohoto smluvního ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem budou řešeny dohodou stran. V případě, že dohoda nebude možná, dohodly se smluvní strany, že pro řešení sporů bude příslušný Krajský soud v Praze.
 • Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb… Písemná forma korespondence je zachována také prostřednictvím e-mailu.
 • Provozovatel si do budoucna vyhrazuje právo na změnu provozních podmínek. Tyto změny je povinen ohlásit uživateli.
 • Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 20.12.2023.
 • Provozovatel není povinen na informace vložené vkladatelem jakkoliv reagovat.
 • Provozovatel je oprávněn zamezit uživatelům přístup, zejména z důvodu údržby, případně porušení podmínek.
 • Fórum  není určeno k řešení poruch, reklamací, stížností, ani jiných žádostí uživatelů.
 • Provozovatel je oprávněn měnit rozsah a kvalitu, podmínky měnit a doplňovat, případně poskytování diskuzního fóra bez náhrady ukončit.

Poskytnutím údajů k registraci uživatel souhlasí s tím, aby je spol. Horizon Trading Prague s.r.o. ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zpracovávala, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely své vlastní.

Ustanovení § 5 č. 480/2004 Sb o některých službách informační společnosti stanoví, že „poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.“

Pozn.:

§ 6 č. 480/2004 Sb: „poskytovatelé služeb nejsou povinni a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.“ Z tohoto tedy vyplývá, že provozovatel diskusního fóra není povinen aktivně vyhledávat skutečnosti o tom, zda-li některý z příspěvků v rámci diskuze není protiprávní. Avšak v případě, že se provozovatel „prokazatelně dozví“ (nejčastěji na základě upozornění dotčeného subjektu), že některý příspěvek ve fóru je protiprávní, měl by ho neprodleně odstranit, přičemž v této souvislosti je také možné připomenout obecnou zásadu nepůsobit škodu dle ustanovení § 415 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Omezení odpovědnosti provozovatele diskusního fóra se samozřejmě vztahuje pouze na informace ukládané uživateli. Ze strany poskytovatele těchto služeb je tak vhodné zřetelně rozlišit, který obsah na webové stránce je obsahem zveřejňovaným provozovatelem a kdy se jedná o příspěvky uživatelů.